Z A W I A D O M I E N I E 

Na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz na podstawie §31 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "BIELANY BIS" w Skierniewicach, ul. Mireckiego 7 zawiadamia, że
w dniu 30 sierpnia (poniedziałek)2021 r., ogodz. 1730 ,

w sali nr 435 (III piętro) Business Center, przy ul. Rybickiego 8 w Skierniewicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegać będą zgodnie z załączonym „Porządkiem Obrad”. Materiały do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni
w dni robocze w godz. 900 – 1500.

Zgodnie z Prawem Spółdzielczym Art. 36 - Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia. Członek bądź Pełnomocnik winien okazać się dowodem tożsamości.                 

Członkostwo w Spółdzielni przysługuje osobom, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub tzw. „eksektatywę własności” z mocy prawa, bądź na podstawie złożonej deklaracji. Jeżeli prawo do lokalu należy
do kilku osób, Członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom, wówczas Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie.

Z uwagi na wystąpienie i obowiązywanie na terenie kraju stanu epidemii bardzo prosimy, aby przed podjęciem decyzji
o udziale w zebraniu, rozważyć:

 • czy istnieje u Pana/i podejrzenie zakażenia wirusem Covid-19 ?
 • czy w ostatnich dniach miał Pan/i kontakt z osobą zakażoną Covid-19 lub objętą kwarantanną ?
 • czy wrócił Pan/i w ostatnim miesiącu z zagranicy ?
 • czy występują u Pana/i którekolwiek z objawów: osłabienie, zmęczenie, duszności, podwyższona temperatura, kaszel,
  ból mięśni lub głowy, trudności w oddychaniu ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z ww. pytań, prosimy o rozważenie rezygnacji z osobistego udziału
w Walnym Zgromadzeniu oraz udział przez Pełnomocnika.

WALNE ZGROMADZENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE Z ZACHOWANIEM OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ JEGO ZWOŁANIA

                                                                                                      

  Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "BIELANY BIS" w  Skierniewicach ul. Mireckiego 7,  zwołanego na dzień 30 sierpnia 2021 r.

  Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni,

  Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia,

  Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej,

  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

  Przyjęcie Porządku Obrad, 

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,

  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020,

  Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części I,

  Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, wnioski i uwagi,

  Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,

  Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020,

  Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wyniku bilansowego Spółdzielni za rok 2020,

  Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia wyniku bilansowego Spółdzielni za rok 2020

  Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2020,

  Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2020 (01.01.2020 – 15.06.2020)

  Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2020 (15.06.2020 – 31.12.2020)

  Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni

  Odczytanie listy pełnomocnictw

  Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części II

  Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia,

  Zamknięcie obrad.

   

  1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni,
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia,
  3. Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej,
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  5. Przyjęcie Porządku Obrad, 
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,
  7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020,
  8. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części I,
  9. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, wnioski i uwagi,
  10. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,
  11. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020,
  12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wyniku bilansowego Spółdzielni za rok 2020,
  13. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia wyniku bilansowego Spółdzielni za rok 2020
  14. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2020,
  15. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2020 (01.01.2020 – 15.06.2020)
  16. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2020 (15.06.2020 – 31.12.2020)
  17. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni
  18. Odczytanie listy pełnomocnictw
  19. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części II
  20. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia,
  21. Zamknięcie obrad.

  Regulamin plików cookies